Ως επιδιωκόμενοι σκοποί του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι να διαπιστώσει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, να συντονίσει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την εφαρμογή τους, να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, να συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας, να τεκμηριώσει και να εξειδικεύσει πολιτικές και δράσεις, με γνώμονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να σχεδιάσει, να εποπτεύσει και να αξιολογήσει το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντανακλά την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των διαστάσεων της φτώχειας με τις μορφές της σχετικής, της ακραίας και ειδικά της παιδικής φτώχειας, αφού με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η πρόληψη, άρση και άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού, όπως η αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ενεργειακή φτώχεια, η έλλειψη κατάλληλης στέγασης, γενικά η εξασφάλιση για κάθε άτομο χωρίς επαρκείς πόρους, ενός πλέγματος ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών παροχών που θα συνδυάζονται με κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας και ενεργοποίησης.