Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντανακλά την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των διαστάσεων της φτώχειας με τις μορφές της σχετικής, της ακραίας και ειδικά της παιδικής φτώχειας, αφού με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η πρόληψη, άρση και άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού, όπως η αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ενεργειακή φτώχεια, η έλλειψη κατάλληλης στέγασης, γενικά η εξασφάλιση για κάθε άτομο χωρίς επαρκείς πόρους, ενός πλέγματος ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών παροχών που θα συνδυάζονται με κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας και ενεργοποίησης.

Η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου άρχισε στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020. Στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο προωθεί τις ακόλουθες δράσεις:

 

  1. Την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας.
  2. Την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας.
  3. Την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
  4. Τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.